Arzum ev aletleri halka arzı konsorsiyum lideri Yapı Kredi Yatırım, izahname ve detayları

Yapı Kredinin konsorsiyum lideri olduğu halka arzın detayları izahname de şöyle aktarılmış.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci
a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:
Satış Yöntemi:
Satış, Yapı Kredi Yatırım tarafından oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Başvuru Şekli:
Halka arzda talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsamak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Merkezi Türkiye’de bulunan;
Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, varlık yönetim şirketleri;
Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar,
Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurul’ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar,
Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’la tanımlanan yurt dışında yerleşik olan, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve yardım sandıkları ve vakıflar ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca Borsa İstanbul’da işlem görecek şekilde halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye’de satın alacaklardır.
iv) Şirket Çalışanları: Şirket ve bağlı ortaklığı olan Arzum Europe GmbH ve Arzum Asia Pacific Ltd.’nin Türkiye’de ikametgah sahibi ilgili şirketlerde çalıştığı pozisyona bakılmaksızın bütün çalışanlarıdır. Çalışanların belirlenmesinde Şirket tarafından Yapı Kredi Yatırım’a talep toplama başlangıcından önce iletilen liste esas alınacaktır. Bu tahsisat grubundaki yatırımcılar azami [●] adet pay satın alma talebinde bulunabileceklerdir.

Şirket paylarının halka arzına katılmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların halka arz talep toplama süreci içinde ve işbu İzahname’nin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum Üyelerinin merkez, şube ve acentelerine Şirket Çalışanları’nın ise başvuru yerlerinde belirtilen Yapı Kredi Yatırım’ın merkez, şube, ve acentelerine başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini ve pay fiyatını belirteceklerdir.
Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

 1. Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi.
 2. Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi.
  İnternet, telefon bankacılığı veya ATM’ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM’de işlem yapmaya yetkili olma (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM’de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır. Şirket Çalışanları internet, telefon bankacılığı veya ATM’ler vasıtasıyla talepte bulunamayacaklardır.
  Şirket Çalışanları ile Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Yapı Kredi Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.
  Tüm yatırımcılar, fiyat aralığının içerisinde kalmak kaydıyla, kuruş fiyat adımlarında olmak üzere 5 (beş) farklı fiyat seviyesinden farklı miktarlardaki taleplerini Konsorsiyum Üyeleri’ne iletebilecekleri gibi, taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri lot adedi şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de Konsorsiyum Üyeleri’ne iletebilirler.
  Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen ve Şirket Çalışanları tahsisatından başvuran yatırımcıların T.C. kimlik numaraları Şirket tarafından sağlanan listede yer almayan kayıtları iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra öncelikle aşağıdaki şekilde nihai arz fiyatına göre nihai talep adedi belirlenecektir:
   Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları için, yatırımcıların farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eşit veya üstündeki en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Yatırımcıların ilettiği bu fiyatlardan nihai arz fiyatına eşit veya nihai arz fiyatından yüksek en yakın fiyat “Talep Fiyatı” olarak anılacaktır. Ayrıca, Talep Fiyatı ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönüştürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Fiyattan bağımsız sadece adet bazında talepte bulunan yatırımcılar için bu adet nihai talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece pay bedeli olarak talepte
  151 bulunan yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesiyle (küsurat aşağı yuvarlanarak) elde edilen adet nihai talep adedi olarak dikkate alınacaktır.
   Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için, farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eşit veya üstündeki en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece adet bazında talepte bulunan yatırımcılar için bu adet, talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece pay bedeli olarak talepte bulunan yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesi ile (küsurat oluşması durumunda aşağı yuvarlanacaktır) elde edilen talep adedi dikkate alınacaktır.
  Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:
  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “arzın talebi karşılama oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.
  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı’ya verilecek pay miktarına Yapı Kredi Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir.
  Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı’ya verilecek pay miktarına Yapı Kredi Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir.
  Şirket Çalışanlarına Dağıtım: Bu tahsisat grubundan yatırımcılar azami [●] adet pay talepte bulunabileceklerdir. [●] adet payı aşan talepler [●] adet olarak dikkate alınacaktır. Dağıtım oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Şirket Çalışanları’na birer adet pay verilecek (yetmesi kaydıyla), daha sonra, Şirket Çalışanları için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “arzın talebi karşılama oranı” bulunacaktır. Bulunan arzın talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Nihai halka arz fiyatı üzerinden uygulanacak %10 iskonto dağıtım aşamasında dağıtılan pay adedinin nihai halka arz fiyatı ile çarpılması ile bulunacak tutara uygulanacaktır.
  Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.
  Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Şirket’in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
  Yapı Kredi Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket’e ve Halka Arz Eden Pay Sahibi’ne verecektir. Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Yapı Kredi Yatırım’a bildirecektir.
  b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:
  Tüm yatırımcılar, fiyat aralığının içerisinde kalmak kaydıyla ….

Halka arz sonucunda şirkete para girişi olmayacak.

Halka arz ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek olup, halka arz sonucunda Şirket’e doğrudan nakit girişi olmayacaktır. Halka arzdan elde edilecek gelir Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin tasarrufunda olacaktır.

Arzum Halka Arz süreci ile ilgili son haberimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

0 0 oy
Beğendiniz mi?
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster