Kalekim ’in halka arzına ilişkin aracı kurum raporları yayınlandı!

Paraajansi.com.tr
(Borsa ve yatırım için en güncel haberler.)

6 ve 7 Mayıs’da halka arzı için talep toplayan Kalekim ‘in aracı kurum fiyat tespit raporları yayınlandı. Tüm detaylar…

Kalekim halka arz detayları;

Kalekim halka arzında H. İbrahim Bodur Holding’in 15 milyon TL nominal bedelli 1,5 milyar adet B grubu hisse halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 4,5 milyon TL nominal bedelli 450 milyon adetlik A grubu hissenin de ek satışının gerçekleşebileceği belirtildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli pay 13,75-14,75 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

 • Kalekim Kimya halka arzında değişikliğe gidildi. Bireysel Yatırımcıya halka arz Eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşecek.
 • Talep Toplama Tarihi 6-7 Mayıs
 • Bireysele halka arz edilecek pay sayısı 24.400.000 %68
 • Yurt içi kurumsala halka arz edilecek pay sayısı 6.000.000 %20
 • Yurt dışı kurumsala halka arz edilecek pay sayısı 3.000.000 %10
 • Şirket çalışanlarına halka arz edilecek pay sayısı 600.000 %2
 • İşlem Kodu: #KLKIM

Aracı kurum raporları

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 • Şirket’in kendine özgü dinamikleri yansıtılabildiği için bu yöntemin kullanılmasını makul buluyoruz.
 • Gelir yaklaşımı yönteminde hesaplanan değer için hedeflenen ciro büyümelerinin gerçekleşmesi ve hedeflenen marjların yakalanması önem arz etmektedir. Aksi halde değerde sapmalar görülecektir. Ayrıca, projeksiyonlara temel oluşturan yatırımların zamanında devreye alınmasına ilişkin öngörülerin gerçekleşmesinin de önem arz ettiğini düşünüyoruz.
 • İşletme Sermayesi İhtiyacı’nın geçmiş verilere göre muhafazakâr hesaplanmasını olumlu buluyoruz.
 • Şirket’in henüz halka açık olmaması nedeniyle, halka arzından sonra da Borsa İstanbul genelindeki hisse senetlerinin genel seyirlerinin paralelinde hareket edeceği varsayılmış ve bu varsayım doğrultusunda da betası 1 olarak kabul edilmiştir. Bu duruma alternatif olarak yerli ve yabancı sektör oyuncularının medyan betasının alınabileceğini de düşünmekteyiz.
 • Nihai değer hesaplamasında kullanılan pazar yaklaşımı/çıkış değeri yönteminin uygulanmasının gelir yaklaşımı metodolojisine uygun olmadığını düşünmekteyiz.
 • Borç/Toplam Kaynaklar oranı için muhafazakar bir yaklaşımla Şirket’in projeksiyon dönemi boyunca öngörülen bilanço tahminleri kullanılmış olup makul buluyoruz
 • Borçlanma maliyeti olarak 2021-2025 yılları için %18, geri kalan yıllar için %17 olarak varsayılmıştır. TCMB veri tabanındaki değerleme tarihi itibariyle açıklanmış olan en güncel Ticari TL kredi faiz oranı incelendiğinde kullanılan borçlanma oranı makul bulunmaktadır.

Sonuç
Fiyat Tespit Raporu’nda Şirket hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirme yapılmıştır. Kullanılan değerleme yöntemleri ve bu yöntemler temelinde yapılan analizler, Fiyat Tespit Raporu’nda detaylı olarak ve yeterli şekilde açıklanmıştır. Yukarıda belirtilen çekincelerimiz dışında, Fiyat Tespit Raporu’nda ulaşılan 13,75 – 14,75 TL’lik fiyat aralığının makul olduğu görüşündeyiz.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 • Değerleme kapsamında kullanılan hesaplamaların net ve anlaşılır bir şekilde ifade edildiğini düşünüyoruz.
 • Hem “Piyasa Çarpanları” hem de “İndirgenmiş Nakit Akımları” yöntemlerinin birlikte kullanılmasının makul olduğu görüşündeyiz.
 • Çarpan analizinde ağırlık oranları belirlenirken net satışların ürün gruplarına göre dağılımının göz önünde
  bulundurulmasını ve bu doğrultuda benzer alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin gruplandırılarak analize dahil edilmesini makul buluyoruz.
 • Projeksiyon döneminde 2026-2030 dönemi için %19,6 olarak hesaplanan AOSM ve uygulanan %18,2 ve %12,2 halka arz iskontolarının makul ve yeterli olduğu görüşündeyiz.
 • Değerleme çalışması kapsamında, önümüzdeki 10 yıllık projeksiyon döneminde mevcut makroekonomik koşullardaki oynaklığın uzun vadeli tahminlerin oynaklığını artırıcı yönde etki yapacağı vurgulanmış ve İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemine %25 ağırlık verilmiştir. Şirket’in faaliyet alanı itibarıyla söz konusu makroekonomik durumlardan etkilenme potansiyelinin diğer şirketlerle kıyaslandığında belirgin bir fark yaratmayacağı kanaatindeyiz. Riske maruz değer oluşturmadığı için Piyasa Çarpanları ve İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemlerinin %50-%50 ağırlıklandırılmasının daha uygun olabileceği görüşündeyiz.

Sonuç olarak, yukarıda paylaştığımız yorumlarımız/çekincelerimiz göz önünde bulundurulmak kaydıyla, Kalekim için %18,2
halka arz iskontosuyla 13,75 TL taban fiyatı ve %12,2 halka arz iskontosuyla 14,75 TL tavan fiyatının makul birseviye olduğunu düşünüyoruz.

İnfo Yatırım

 • Kalekim, fiyat tespit raporunda yer alan bilgi ve veriler yeterince açıklayıcı verilerle desteklenmiştir.
 • Fiyat tespitine ilişkin olarak indirgenmiş nakit akımları analizi yöntemi ve çarpan analizi yönetiminin kullanılmasının uygun ve yeterli olduğunu düşünmekteyiz.
 • Özkaynak değerinin hesaplanmasında Çarpan Analizi ve İndirgenmiş Nakit Akımları Analinizin ağırlıklandırılma oranlarının makul olduğunu düşünüyoruz.

Sonuç olarak hesaplanan pay başına değere %12,2 ve %18,2 oranında halka arz iskontosu uygulanarak 13,75 –
14,75 TL olarak belirlenen halka arz fiyat aralığının makul olduğunu düşünüyoruz.

Gedik Yatırım

 • Fiyat Tespit Raporu’nda Kalekim hakkında verilen bilgilerin kapsamlı, yeterli ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz. Şirket ve sektör hakkında verilen bilgiler oldukça detaylıdır.
 • Kalekim için yapılan değerleme çalışmasında “İndirgenmiş Nakit Akışları”, “Çarpan Analizi” kullanılmıştır.
 • Kullanılan değerleme yöntemlerinin net ve anlaşılır bir şekilde açıklandığını düşünüyoruz. Şirketin 2020 öncesi dönemde daha düşük olan FAVÖK marjının 2020 yılı seviyelerinde devam edeceği varsayılmıştır. Bu marjın daha düşük veya daha yüksek alınması değerlemeyi değiştirebilecektir.

Sonuç olarak kullanılan değerleme yöntemleri sonrasında belirlenen fiyata %18.2 iskonto oranı uygulanarak 13,75 TL’lik taban fiyat ve %12.2 iskonto oranı uygulanarak 14.75 TL tavan fiyat hesaplanmış olup, tavan fiyata uygulanan %12.2 iskonto oranının mevcut mevduat faizleri ile karşılaştırıldığında düşük olduğunu düşünüyoruz. Belirttiğimiz bu çekinceler dışında halka arz değerleme çalışmasının makul olduğunu düşünüyoruz.

Global Menkul Değerler

 • Fiyat Tespit Raporu’nda Şirket ile ilgili bilgilerin ve değerlemede kullanılan yöntem ve değerlerin detaylı bir şekilde açıklandığını düşünüyoruz.
 • Piyasa çarpanları ve indirgenmiş nakit akımları analizlerinin eşit ağırlıklandırılmamasının nedenlerini makul buluyoruz.
 • Çarpan analizinde FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarının kullanılmasını ve bu çarpanların Şirket’in faaliyetlerine uygun bir şekilde ağırlıklandırılmasını da uygun buluyoruz.
 • Çarpan analizinde medyan değer kullanılmasını makul bulmaktayız.
 • Projeksiyon dönemine ait varsayımların bir miktar iyimser olduğunu düşünüyoruz.
 • Risksiz getiri oranına baz alınan 10 yıllık tahvil faizlerinin son dönemde yükseldiğini ve bunun bir risk oluşturabileceğini belirtmek isteriz.
 • Risk priminin düşük olduğunu düşünüyoruz.
 • Uç değer hesaplamasında çıkış çarpanı kullanılmıştır, %6,00’lık bir büyüme oranı ile sonsuz büyüme yöntemi sonucunda indirgenmiş nakit akımlarından bulunan değerin belirgin oranda düştüğünü belirtmek isteriz.

Sonuç olarak yukarıda belirttiğimiz çekinceler dışında belirlenen halka arz fiyat aralığının makul olduğunu
düşünüyoruz.

A1 Capital

 • Fiyat tespit raporunda şirket ve faaliyet gösterilen sektör hakkında yeterince aydınlatıcı bilgilerin yatırımcıya sunulduğu,
 • Fiyat tespit raporunda Şirket değerlemesi için kullanılan hesaplamaların, kurumların genel değerlendirme ve değerleme yapmalarına olanak verecek ölçüde net ve anlaşılır şekilde verildiği,
 • Sektör dinamikleri ve değişkenleri dikkate alındığında çarpan analizinde kullanılan şirketlerin faaliyet konularının Şirket’in faaliyetleriyle uyumlu olduğu,
 • Değerleme yöntemleri içerisinde Piyasa Çarpanları Yöntemine ek olarak İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemine yer verilmiş olmasının özellikle nakit akımlarının ve diğer operasyonel faaliyetlerin halka arz fiyat seviyesine olan etkisinin gözlenmesine olumlu katkı sağladığı,
 • 2021-2030 projeksiyon döneminde %19,5-19,9 bandında hesaplanan AOSM, %5,5 seviyesinde hesaplara alınan sektör risk primi, ve 10,67xFAVÖK değeri ile büyütülen uç dönem nakit akımları değerinin makul olduğu değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak 13,75 – 14,75 TL bandında tespit edilen pay başına fiyat düzeyinin makul olduğu sonucuna ulaşmış bulunmaktayız.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi

(Şahin İNCESÖZ / P.A)

0 0 oylar
Beğendiniz mi?
guest
2 Yorum
Eski Yorumlar
Yeni Yorumlar En çok oy alan yorumlar
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster