DOLAR 16,1920 -0.96%
EURO 17,4658 -0.86%
ALTIN 964,40-0,79
BITCOIN 467523-1,67%
İstanbul
24°

AÇIK

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

borsada net döviz pozisyonu en iyi olan iki hisse!

Borsada Net döviz pozisyonu en iyi olan iki hisse!

ABONE OL
19/12/2021 18:46
borsada net döviz pozisyonu en iyi olan iki hisse!
1

BEĞENDİM

ABONE OL

Döviz pozisyonu en iyi olan hisseler Borsa İstanbul’da yatırımcılar tarafından en çok merak edilen konuların başında şimdilerde borsa da döviz varlığı en çok olan hisseler? Döviz pozisyonu en iyi durumda olan hisse hangi hisse? Borsa da dövizi en çok olan hisse hangisi? Tüm detayları ile… Döviz pozisyonu en iyi olan hisseler

Döviz pozisyonu en iyi olan hisseler

Dövizi en çok olan hisseler?

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. #sahol

Sektör:  Holding

Faaliyet Alanı:  Mali kuruluşlar/holdingler ve yatırım şirketleri

Pazar:  Yıldız Pazar

Dahil Endeksler:  XU100, XU050, XU030, XUTUM, XUMAL, XHOLD, XSIST, XTMTU, XTM25, X030S, X100S, XUSRD, XYLDZ, X100C, X030C

Kayıtlı Sermaye:  3.000.000.000

Ödenmiş Sermaye:  2.040.403.931

Halka Arz Tarihi:  02.07.1997

Halka Açıklık Oranı (%):  49

Net Döviz Pozisyonu: 10,634,524,000₺

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi #sıse

Sektör:  Cam

Faaliyet Alanı:  Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için; a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir. b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir. c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu?na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir. d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir. e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir. g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir. h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir. i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir. k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir. Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir. l) Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir.m) Şirket Türk Patent Enstitüsü ile yurt içindeki ve dışındaki diğer kurumlar nezdinde; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre fotoğrafları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının tescili ile bu kurumlar nezdinde her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve üçüncü kişiler için marka ve patent vekilliği yapılması konularında hizmet verebilir. n) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir:1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi; toptan satış lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,3) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.o) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin arınması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir. p) Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir. a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir. b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir. c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir. d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dahil ticareti ve mümessilliğini yapabilir. Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir. r) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir. s) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabilir kar matrahına eklenmek, SPK?nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir. t) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu?ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. y) Şirket yukarıda a – t bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olan diğer işlemleri yapabilir ve/veya bu amaçla kanunların izin verdiği faaliyetleri yurt içinde veya yurt dışında kuracağı şirketler aracılığı ile gerçekleştirebilir.

Pazar:  Yıldız Pazar

Dahil Endeksler:  XU100, XU050, XU030, XUTUM, XUMAL, XHOLD, XKURY, XSIST, XTMTU, XTM25, X030S, X100S, XUSRD, XYLDZ, X10XB, X100C, X030C

Kayıtlı Sermaye:  5.000.000.000

Ödenmiş Sermaye:  3.063.214.056

Halka Arz Tarihi:  13.01.1986

Halka Açıklık Oranı (%):  49

Net Döviz Pozisyonu: 9,021,580,000

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi

paraajansı Takip İçin üye olmayı unutmayın =>(Cafer Sadık BORAN)

Bizi sosyal medyada takip ederek özel haberlerimize ilk siz ulaşabilirsiniz;

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP